image

بهترین کتابی که در موضوع عاشورا و قیام امام حسین(ع) خواندم همین کتاب بود.

برای دانلود و تهیه این کتاب از این لینک استفاده کنید
از اول محرم تا عصر روز اربعین مطالعه کردم.