دومین کشور سازنده پهپاد رادار گریز در دنیا

پهپاد: پرنده هدایت پذیر از دور