مؤلفه های سبک زندگی در کلام آیت الله خامنه ای، یکشنبه 23 مهر 1391 در سفر خراسان شمالی. شرح

چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است؟

چرا در روابط اجتماعی، حقوق متقابل رعایت نمی شود؟

چرا در برخی مناطق، طلاق زیاد شده است؟

چرا در فرهنگ رانندگی انضباط لازم رعایت نمی شود؟

الزامات آپارتمان نشینی چیست آیا رعایت می شود؟

الگوی تفریح سالم کدام است؟

آیا در معاشرتهای روزانه، همیشه به هم راست می گوییم؟

دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟

علت برخی پرخاش گریها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست؟

طراحی لباسها و معماری شهرها چقدر منطقی و عقلانی است؟

آیا حقوق افراد در رسانه ها و در اینترنت رعایت می شود؟

علت بروز بیماری خطرناک قانون گریزی در برخی افراد و بعضی بخشها چیست؟

چقدر وجدان کاری و انضباط اجتماعی داریم؟

توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است؟

چرا برخی حرفها و ایده های خوب در حد حرف و رؤیا باقی می ماند؟

ساعات کار مفید در دستگاهها چرا  کم است؟

چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟

آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها بطور کامل رعایت می شود؟

چرا مصرف گرایی، برای برخی افتخار شده است؟

چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفظ شود و هم بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟