چادر سیاه، تو را حفظ می کند چرا که گرگ ها دنبال شنل قرمزی هایند