«اگراین تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاش ها و این اختلاس ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت بخاطر این اختلاس ها و این ریخت و پاش ها محتاج شده است. وگرنه ما نفت کم داریم؟ یا ذخایر معدن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفتخوری ها و اختلاس ها وگشاده بازی ها که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود، مملکت را بیچاره کرده است.»

(روح الله موسوی خمینی- کتاب ولایت فقیه)