دکتر عارف دقیقاً همان حرفهای موسوی سال 88 را می زند. مخصوصاً این دو جمله:

– زنگ خطر اقتصاد ایران به صدا درامده است.

– اگر وضعیت مصیبت بار نبود نامزد انتخابات نمی شدم.

اسکرین شات زیر از سایت دکتر عارف گرفته شده است:

عارف

 

این هم عکس دکتر عارف و همسرش

همسر دکتر عارف