مزار شهید خرازی

 http://rajanews.com/Detail.asp?id=171321