image

این کتاب رو در روزهای اول و دوم آذرماه 93 مطالعه کردم.