در سایت Toggl.com شما می‌توانید برای هر پروژه‌ای که در حال اجرا دارید تایمر اختصاصی بسازید و مدت زمان کار بر روی هر پروژه را اندازه بگیرید. این سایت برای افراد و شرکت‌هایی که بر حسب ساعت کاری حقوق می‌دهند مفید است.