مصاحبه شبکه NBC با روحانی

NBC به خودش زحمت نداده یه عکاس بفرسته

 308662_281

308660_133