برای آگاهی از وضع راه های کشور به این سایت سر بزنید. شاید موضوع پایان نامه من هم داده کاوی روی دیتاست این سایت شد.

با تشکر از وبلاگ من یک مسافرم