image

خاطرات سید ناصر حسینی از زندان‌های مخفی عراق
این کتاب را 6 روزه مطالعه کردم. امشب تمام شد.