تو چرا مي‏ جنگي؟
پسرم مي‏ پرسد،
من تفنگم در مشت،
کوله‏ بارم بر پشت،
بند پوتينـم را محکم مي‏ بندم
مادرم، آب و آيينه و قرآن در دست،
روشني در دل من مي‏ بارد
پسرم بار دگر مي‏ پرسد،
که چرا مي‏ جنگي؟
با تمام دل خود مي‏ گويم:
تا چراغ از تو نگيرد دشمن!

پوستر در ادامه مطلب
تو چرا می جنگی؟