کس را چه زور و زَهره که وصف علی کند؟
جبّار در مناقب او گفته هَل اَتی

زور آزمای قلعه ی خیبر که بند او
در یکدگر شکست ببازوی لافتی

مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود
تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا

شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود
جانبخش در نماز و جهانسوز در دعا

دیباچه مروّت و دیوان معرفت
لشگر کِش فتوّت و سردار اتقیا

فردا که هر کسی بشفیعی زنند دست
ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

شعر سردار اتقیا از سعدی شیرازی