حسین حاج فرج دبّاغ یا عبدالکریم سروش در سپاه (دهه اول انقلاب)

عبدالکریم سروش در سپاه

حسین حاج فرج دبّاغ یا عبدالکریم سروش در پارکی در لندن (دهه سوم انقلاب)

 عبدالکریم سروش در لندن