image

از این کتاب به عنوان قدیمی ترین کتاب شیعه نام برده شده.
این کتاب را از دوستی امانت گرفتم و ظرف دیروز و امروز خواندم.